rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "35f090d2-cbbd-49be-8c7a-9906771c5b7c"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "GBP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "0.7018"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:55.734909Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "a337aaca-6b42-448a-89a7-481ec48fd487"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "AUD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.4644"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:54.795854Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "fcd87ae5-d097-40f3-b0bd-d6c9ea2c0835"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "NZD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.6673"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:53.811282Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "95beed81-b0fc-44e1-929c-0071ac09fd53"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SEK"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "9.2498"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:52.947053Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "6979e040-acd0-498b-a2c9-3be03fb41eca"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SGD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.4991"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:52.058122Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d5229c66-3900-4691-87ab-cafde9d62719"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "JPY"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "129.7283"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:51.199456Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "0a3f7410-0a5d-4413-8825-6ea87cc9a092"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "NOK"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "9.2267"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:50.334405Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "1f65ab42-67fa-4b90-9c4d-9f5ba81bc44f"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "HKD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "8.2052"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:04:49.45302Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "2a65c0e4-0ec5-4977-bd35-6f74ef044137"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "EUR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "0.9978"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:48.979483Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "6e7a4f1a-5c45-494f-b5a1-8b749fb0fe91"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "DKK"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(5) "7.443"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:48.491521Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "38178acc-e86e-447a-9376-36ead1f47110"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "CHF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.0894"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:48.023395Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "2192d34c-f7ae-4e7b-8095-efc8554ae77e"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "CAD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(5) "1.409"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:47.547085Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "803ba02e-0c52-477b-ae1d-d1d827548e14"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "ARS"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "10.8349"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:37.891522Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "2f007c0c-168b-4ae7-8309-e72ba2986431"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MNT"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "2230.9723"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:37.031148Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "fe3c8cc2-265b-4cb1-a8cd-897511ffe7e2"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "AWG"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.0038"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:36.175046Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "4ce195c6-e7cb-405c-8370-44969c3eb0fd"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "GMD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "44.1046"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:35.323077Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "17db7223-5306-447b-b821-971e4877d5a3"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "UZS"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "3062.3984"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:34.443911Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d53e32d4-0c08-4978-b0f1-f2ec039225f8"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "UYU"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "33.1401"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:33.559575Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "5560ef0b-3173-4ee1-8477-d80d0d044d2b"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SAR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "4.2016"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:32.308336Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "04115c05-cbb1-47bf-9fe5-945bd81b6f50"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "YER"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "240.5488"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:31.346041Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "6b0ea66f-26a9-4ed2-8d1b-d6919f09ceb5"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SZL"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "15.9846"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:30.485317Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "f5c8e467-17e6-4fce-a50e-ac4518e96731"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "GYD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "231.9518"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:29.539616Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d50f5dbe-c7d7-4637-8d5e-b461b248b4d6"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MYR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "4.7397"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:28.622826Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "473046ef-ba00-4247-9da4-c17b60d24c70"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "CVE"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "116.4517"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:25.866687Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "3ceac292-e92b-49e3-951d-e017a3ecf070"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MXN"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "18.5434"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:27.735422Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "8d505a85-3df3-447b-863c-db716c5ab854"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "OMR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "0.4311"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:04:24.97529Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d97b01fc-bc9b-473f-adcc-1347b823ae58"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "KGS"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "82.2054"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:26.863784Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "7be6c709-09fd-4a4f-9b7f-29b812314545"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "QAR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "4.0776"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:24.078296Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "f15c2fba-dfe1-462a-9066-5e1c5265381e"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "EGP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(5) "8.765"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:21.506466Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d6eacfdf-43b2-4a45-a0bb-5b7248e9b9e0"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MVR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "17.2165"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:20.547383Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "b0635b73-64a8-454f-9745-af6e59a6bf03"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "VUV"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "127.1756"
 ["expiry"]=>
 string(25) "2015-11-28T06:04:19.6764Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "4a8f0aed-db6c-4359-8475-d9a9a66d79a2"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "STD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "25866.628"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:18.819725Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "f2505158-c41a-414f-86e3-e5ca5245622a"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BAM"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.0641"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:04:17.94803Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "4d6111b7-af44-4f94-8961-9920fb8994be"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "FJD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.4105"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:17.072702Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "fa9f187e-d372-44f1-a7ed-dc5dac2be325"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "TRY"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "3.2732"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:16.211542Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "9ccdb835-bd3d-45e8-b090-d291db66690e"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "KZT"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "344.2392"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:04:15.33454Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "9a236cc0-b7f6-411d-b824-f152935683d0"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "KWD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "0.3411"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:13.601445Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d9a791de-a6d8-4d59-94c7-de6d5c00fd76"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "XCD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "3.0225"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:14.447923Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "b249c078-cb05-40f4-b11c-3b914385641f"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "PHP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "52.7638"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:12.713331Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "b731c557-f437-40d6-8abc-1d2febcc8479"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "KHR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "4515.0601"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:09.800036Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "367dec06-24ac-46f6-99cb-3e32271167ee"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "HRK"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "8.0339"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:08.791422Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "4ba5d7ec-ab31-403e-a90a-9e2f13ba60d6"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "KMF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "519.1712"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:07.026045Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "f8032d5d-4ce2-4337-846a-81f7627b67b3"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MRO"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "354.8512"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:07.916807Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "b7b28f29-2b33-4999-bcc5-c0598fd4324c"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "AMD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "538.1984"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:06.112019Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "8d73f01b-6d30-42ea-90a9-beb75e6167a7"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "HTG"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "62.3859"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:05.214126Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "4c118d80-cc52-45d3-9491-970b98f31127"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "ALL"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "145.634"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:04.311068Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "7a33d62d-57ce-43b1-b34d-6a55861a014e"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "DOP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "50.6363"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:03.431241Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d59c2875-6050-4226-b677-a36248d74c53"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "PAB"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.1208"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:02.556409Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "ef4d60b7-8c6a-4a5b-b271-1ada6d371354"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "WST"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.9314"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:04:00.308685Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "820b9c5f-2acc-4e8c-b040-ff33039b6d1c"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "RSD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "127.9312"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:59.383523Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "ecd2a683-2818-4aba-9fb5-9ce2fe55a2c8"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "RUB"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "73.7235"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:58.491062Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "f2c144f6-17fb-492f-8f9d-29f4fe46981b"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "LTL"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "3.4128"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:57.605513Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "38cffd12-438e-461b-b782-6187016e7f1c"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "RWF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "833.1389"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:56.725309Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "38bc8804-e408-425e-bfed-6d503997b982"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "JOD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "0.7946"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:55.854805Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "c13291ce-6af7-4b96-a843-89880cb2ce09"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "HUF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "329.1385"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:54.067011Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "b5ead856-dab5-4d50-95d2-34ca8bc62d0e"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BZD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.2333"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:54.963232Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "5c397eb1-26c9-4070-b2fc-f9a550682c7b"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "HNL"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "24.805"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:52.288138Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "5106dc0e-7cb7-4b18-bf02-58430c01ac81"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "CZK"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "28.5091"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:53.197623Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "fdf7b467-96c5-47ee-9135-fee6dbf4696f"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BND"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.5768"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:50.371215Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "ad59b38f-c930-4a67-83b0-ffcf68327bc5"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "GIP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "0.7416"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:49.030544Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "5b75ea01-fae3-470d-850e-4385c9f3cf58"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "ILS"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "4.3472"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:47.263297Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "96fd9857-b337-496e-aa41-88a34d7d4a00"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "TWD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "36.4333"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:48.143309Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "9c60b4ea-793c-44ab-95c5-505285604a30"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "ETB"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "23.605"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:46.360099Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "4d2b2580-4a8f-43d5-a1a3-d4d7145a1aa2"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "PYG"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "6354.3975"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:45.487272Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "55a6a4a7-c04d-4c4c-9c1b-a224a06e55be"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "PLN"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "4.5098"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:44.623173Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "447a42cb-5dc1-478b-9e11-db14e7c2c7a3"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SVC"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "9.7708"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:43.746761Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "b368bc7d-ae26-4699-bb76-1bc550fbb26f"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "DJF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "198.8846"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:42.792285Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "acf614af-5ee5-4449-9d83-8867c2710134"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "CLP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "798.8012"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:41.900119Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "2bd5285d-ea79-4e52-86f4-cd3bd45aeb79"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "KYD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(5) "0.918"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:39.735252Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "675907c1-c4e2-4c1a-b179-11525e28f328"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "LKR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "160.2932"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:38.687793Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "2bffbd4e-aa7f-474e-b505-fe1def4b01d3"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "FKP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(5) "0.726"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:37.815162Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "38519a1e-2605-45f4-bc80-8851cb91580b"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "DZD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "121.1252"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:36.926943Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "788ed0f3-b5ec-4ba7-86db-17034e0f33d5"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SOS"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "706.6239"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:36.047569Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "922513f8-8ccf-432f-aa90-6a6e045c2024"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "NPR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "119.5435"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:35.176667Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "da635c97-63ae-443f-a7af-7fa80cbc09c3"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "TZS"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "2428.435"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:34.292069Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "191bcb20-b0ae-45b5-96c1-2df59e1bca61"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "COP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "3457.7382"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:33.422795Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "f452b3fe-f0b7-4d6b-a028-9ea2404409a9"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "RON"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "4.6808"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:31.625231Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "84120212-6d92-4fa6-8b4f-3cc1a9d494b2"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "UAH"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "26.2781"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:29.695704Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "eaa286d2-82d4-493f-85d3-deace26ebbaf"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "XOF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "692.2282"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:32.523513Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "bb970acf-ae68-49bc-bb1c-4015084cdf75"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "AED"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "4.1116"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:28.615444Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "371a2d7e-0a55-44d5-8dd9-b443ce31945f"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "PEN"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "3.7798"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:27.695909Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "23371dae-ed8c-41d1-966b-30a64985e502"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "PKR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "118.058"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:26.793805Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "e9faa13f-fc3e-4246-a277-824de27c2daf"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MAD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "11.2574"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:24.096654Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "4ca550e2-7ed5-4ea8-99a3-890ad06fb77e"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MWK"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "672.454"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:25.875053Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d142f25b-6c26-4624-86b3-868bd8dc348f"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "GTQ"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "8.5384"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:24.983188Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d29782c0-7068-4b9d-abba-2a37aee126f9"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SBD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "9.0647"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:03:23.22319Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "dd117e79-ec9d-48dd-a1bc-2298736f69db"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BBD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.2389"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:22.343323Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "8d8b1f2d-abe5-4eb7-ab8e-e2ea673acdd2"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SCR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "14.5405"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:21.225631Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "77972120-dc1c-4bc0-85f7-a05b672c94d5"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "TTD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "7.1884"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:19.987892Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "30ad2fae-bcd0-4370-9b96-2cfa75de6075"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "CNY"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "7.1577"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:18.733375Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "990f881c-0a65-4a12-b9d1-66dabf30c773"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SHP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "0.7416"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:16.952079Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "2c06e53b-08b6-45d8-997c-3c470fb3b184"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BGN"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.0636"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:17.837528Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "9025c376-2a0e-46d0-9532-36ece2915a70"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BHD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "0.4225"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:16.025636Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "ecf3f8c1-fa11-44ca-9697-853bb7edb60f"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "SLL"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "4755.2283"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:03:14.24934Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "7de4e1bf-c041-46b2-951b-b76ab88cdde1"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "LAK"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "9148.6649"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:15.132986Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "7fff1e6d-4e9e-4444-91a8-0298d5b6e42e"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BMD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.1194"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:03:13.36156Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "c7ecf189-c3b1-4ecc-8489-ceb630db4da4"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "GNF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "8572.004"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:03:12.37717Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "cdb8c5f7-0f73-47cc-8dcb-619902c899f4"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "NIO"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "31.1213"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:11.479836Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "a08f80b9-94e4-49fc-873c-fd530af36f2c"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BSD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.1208"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:03:10.56455Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d14a6414-1cb0-416e-9a2f-51cdcec2bae0"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BRL"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "4.1898"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:07.918609Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "be3639a5-c9cd-4aa2-a08b-249d4d2b85e9"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "ZMW"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "12.1792"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:07.009878Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "e43cd9c6-5b54-49fc-993f-cbb04c997850"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "CRC"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "594.8514"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:05.407134Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "29c49869-410f-4539-a707-096d14f2018d"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "ANG"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.0038"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:06.127435Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "4d5dd1e0-cfad-4727-898d-c8a231a95f7d"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "KES"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "114.2963"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:04.685671Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "5031ac96-893c-4355-bdc9-11f90cad0a34"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "PGK"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "3.3185"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:03.243141Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "4d3d93ac-48eb-44d6-bcd1-65c20f656bb9"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "NGN"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "223.0413"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:02.518763Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "c6d4b0a9-e1c3-4493-8847-e7fa2fac7828"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "TOP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.4785"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:03:03.98367Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "184a4193-4ad2-434d-aa4c-dd3582cd720c"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "UGX"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "3761.1975"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:03:01.758224Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "559440ba-ce39-48f0-b2ea-c1746197ed4c"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "XPF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "125.9302"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:02:59.42745Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "8a1b4713-31df-41c4-91c9-600188e72170"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "ZAR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "15.9785"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:58.656065Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "1a4ed138-e6bb-4b8a-b8e8-adae304f20e8"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "LYD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.5743"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:57.912614Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "a4d3d0b9-aa39-433b-a5eb-4d9cbc0bc31e"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "IDR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(10) "15403.5588"
 ["expiry"]=>
 string(25) "2015-11-28T06:02:57.1672Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "a84b6e4c-c3ce-4266-abd0-4302f771cd36"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "LBP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "1688.2852"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:56.431245Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "d36fde47-0c81-4141-adcd-bc11fb8ce9ab"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "XAF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "692.2282"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:55.692276Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "997d04fb-c7e1-41aa-9017-728b84644552"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "INR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "74.6699"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:54.953273Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "bed7b0c9-ae5d-4dab-9d08-bafc06d4c91b"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "AZN"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "1.1715"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:54.223051Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "1d904bf5-9973-403a-9fd6-e00c98060bdc"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MUR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "40.5953"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:53.463523Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "3c39d499-410e-44e1-9f4b-64d3f1c2a32c"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "JMD"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "133.7017"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:50.675453Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "0762c341-f906-4ac0-b852-9efa398a8ed5"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "TND"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.3105"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:49.926205Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "df26e990-201b-45f0-890e-9223cdcfe4a4"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BWP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "12.1019"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:52.730302Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "ea2041bf-6578-4042-893a-8b36f61bbfa0"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "THB"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "40.0641"
 ["expiry"]=>
 string(25) "2015-11-28T06:02:49.1911Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "28641fd5-3c35-471a-87f7-9252fa9ae7ab"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BYR"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(10) "20472.7799"
 ["expiry"]=>
 string(26) "2015-11-28T06:02:48.46721Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "112a4b19-fbca-4747-ab52-c4af8a9dba26"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "GEL"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "2.6811"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:46.883086Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "fd9d0e1d-72e9-4d13-b455-b967bf4b5fb3"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "ISK"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(8) "148.4275"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:47.655686Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "2b43416b-b145-4ccc-9c35-0aef04c34381"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "VEF"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(6) "7.1083"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:46.078557Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "276bb169-0045-482d-b269-cdd5c837344f"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MDL"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "22.5169"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:45.263141Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "a65bcc16-1151-4e50-9658-8fa3e30f86af"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BDT"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(7) "86.7052"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:44.438871Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "987a9c4f-911b-4472-96a6-c7e143c7d832"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "BOB"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(5) "7.724"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:44.438014Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "45025490-38f5-41f3-91d3-f2b6f810e6bc"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "MOP"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(5) "8.936"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:44.438315Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "ce2ec642-c918-4ca3-8baf-6364708a38f1"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "KRW"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(9) "1240.9187"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:44.429211Z"
}
rate
array(5) {
 ["id"]=>
 string(36) "e74c9b4a-2762-4c49-b4e7-06862fd0e91b"
 ["sellCurrency"]=>
 string(3) "VND"
 ["buyCurrency"]=>
 string(3) "USD"
 ["rate"]=>
 string(10) "25167.5602"
 ["expiry"]=>
 string(27) "2015-11-28T06:02:44.430691Z"
}
exception